Salgsbetingelser

Innledning

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris og Produktinformasjon
 4. Avtaleinngåelse
 5. Betalingen og Kortinformasjon
 6. Levering
 7. Risikoen for varen
 8. Angrerett
 9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
  • Oppfyllelse
  • Heving
  • Erstatning
 10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  • Retting eller omlevering
  • Prisavslag
  • Heving
 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  • Oppfyllelse
  • Heving
  • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
 12. Garanti
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning

Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Deco Systems AS, Pindsleveien 2A, 3221 Sandefjord, post@decosystems.no, Tlf: 33 46 00 02, organisasjonsnummer: 985 589 569, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Deco Systems AS leverer kun til kunder med registrert adresse i Norge.

 1. Pris og Produktinformasjon

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Det ligger informasjon om korrekt installering/montering, bruk av spesiallim, forvaltning, vedlikehold, lagring og oppbevaring under «Dokumenter og brosjyrer» på hvert enkelt produkt.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen og Kortinformasjon

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Når du handler hos Deco Systems AS blir betalingen behandlet av Nets Branch Norway, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14. dager fra mottak.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Pakker som blir liggende hos tredjepart (lagerhotell) vil bli belastet kjøperen direkte.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe, leveringstidspunktet. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post) fortrinnsvis per epost til post@decosystems.no , alternativt per post til adressen angitt i punkt 2.
Du kan også fylle ut angrerettskjema på nett her: https://www.decosystems.no/angreskjema/

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 20 og § 25, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet for fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt Deco Systems sin behandling av saken.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig til fortrinnsvis per epost til post@decosystems.no , alternativt per post til adressen angitt i punkt 2.

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig fortrinnsvis per epost til post@decosystems.no , alternativt per post til adressen angitt i punkt 2.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. Garantien gir kunden rettigheter som går ut over retten til reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerkjøpsloven

 1. Personopplysninger

Deco Systems AS behandler persondata ifølge Lov om behandling av Personopplysninger. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

ALMINNELIGE SALGSBETINGELSER FOR DECO SYSTEMS AS

 1. AVTALEFORHOLD

  1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (“Salgsbetingelsene“) får anvendelse på alle salg av produkter fra Deco Systems AS (org.nr. 985 589 569) (“DS“) til bedriftskunder eller andre profesjonelle kunder (“Kunden“).
  1.2 Avtalen mellom DS og Kunden består av følgende (og ved innbyrdes motstrid i den angitte rekkefølge): i) særskilte vilkår avtalt skriftlig mellom DS og Kunden, ii) DS’ ordre¬bekreftelse, iii) Salgsbetingelsene, iv) DS’ eventuelle tilbud, v) Kundens skriftlige bestilling, (samlet “Avtalen“). Eventuelle salgsbetingelser fra Kunden gjelder bare når DS skriftlig har godkjent disse.

 2. PRISER

  2.1 Priser og betingelser oppgitt av DS på DS’ nettside kan endres uten forvarsel. Priser og betingelser oppgitt av DS i tilbud er bindende tre måneder fra tilbudsdato, med mindre en annen tidsfrist er spesielt nevnt i DS’ tilbud eller skriftlig avtalt mellom partene.
  2.2 Alle priser oppgis eks. mva, eks. miljøgebyrer og eventuelle avgifter, og ex works (Incoterms 2010) DS’ lager i Sandefjord.
  2.3 Alle ordre tillegges frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, leveringssted og vekt. DS belaster frakt etter transportørens gjeldende satser, med påslag til DS som nærmere angitt av DS i tilbud eller ordrebekreftelse. DS vil dessuten belaste Kunden et håndteringsgebyr på kr 50.
  2.4 DS forbeholder seg retten til å korrigere oppgitte priser dersom DS’ kostpriser endres +/- 2 % fra datoen på tilbudet eller ordrebekreftelsen (herunder for valutaendringer for produkter innkjøpt i utenlandsk valuta). Ved feilprising av vesentlig størrelse (+/- 15 %) fra DS’ side, har DS rett til å kansellere ordren uten erstatningsansvar.
  2.5 Dersom Kunden mener fakturert pris avviker fra Avtalen, skal dette meldes til DS senest åtte virkedager etter levering.

 3. FAKTURERING OG BETALING

  3.1 Som et ledd i DS’ miljøsatsing ønsker DS å sende faktura elektronisk. Kunden kan velge imellom i) faktura på e-post (PDF-vedlegg), ii) EHF (elektronisk handelsformat), iii) faktura per post (belastes med fakturagebyr på kr 50).
  3.2 Betalingsfrist angis av DS i ordrebekreftelsen. DS forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling.
  3.3 Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal Kunden betale DS gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.
  3.4 DS forbeholder seg retten til å foreta en kredittkontroll/vurdering av Kunden.

 4. PRODUKTINFORMASJON

  All informasjon som finnes på DS’ nettsider, nettsider det er linket til fra DS’ nettsider, produktmateriell, produktkataloger og liknende, kan bli endret eller justert uten særskilt varsel. DA tar forbehold om feil i informasjonen.

 5. LEVERING/RISIKOOVERGANG

  5.1 Produktet leveres ex works (Incoterms 2010) DS’ lager i Sandefjord. Fra samme tidspunkt går risikoen for produktet over på Kunden.
  5.2 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er oppgitt leveringstid DS’ beste estimat, men er ikke bindende. DS skal underrette Kunden straks det er klart at leveringstid ikke kan overholdes. DS er uansett ikke ansvarlig for
  forsinkelser som skyldes forhold DS selv ikke er herre over, herunder er DS ikke ansvarlig for forsinkelse fra DS underleverandører eller produsenter.
  5.3 Kunden skal ved mottak av produkter kontrollere at disse stemmer overens med ordrebekreftelse. Kunden skal melde eventuelt avvik til DS senest fem virkedager etter mottak.

 6. REKLAMASJON

  6.1 Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges produktet med to års reklamasjon fra levering for feil/mangler, som nærmere angitt i dette punkt 6.
  6.2 Det er en forutsetning for reklamasjonen er at produktet har blitt korrekt installert og brukt i henhold til DS’ tekniske informasjon, montasjebeskrivelse og produktets bruksområde. Informasjonen finnes på DS’ nettside eller er linket til fra DS’ nettside. Videre er det en forutsetning at produktet er limt med DS’ fabrikkframstilte spesial-lim som er beregnet på å lime produktet, og at produktet er lagret på en slik måte at produktet ikke skades. DS anbefaler minimum 24 timers innendørs lagring før montering. Kunden kan gjerne kontakte DS for produktrådgivning og gjennomgang av produktets bruksområde før de tas i bruk.
  6.3 Feil som skyldes normal slitasje eller elde er ikke feil/mangler ved produktet.
  6.4 Kunden må reklamere skriftlig på eventuelle feil/mangler senest to år etter levering. Eventuell reklamasjon til Kundens kunde skal følge DS’ reklamasjon for produktet. DS gir ikke Kundens kunde egen garanti på produktet.
  6.5 Ved rettmessige reklamasjoner begrenses DS’ ansvar til vederlagsfri reparasjon eller utskiftning av levert produktet (etter DS’ valg). Dette skal utføres så snart det er praktisk mulig for DS. Kunden skal for egen regning gjøre det mangelfulle produktet tilgjengelig for DS. Eventuelle tilkomstutgifter og utgifter til frakt og liknende i forbindelse med reklamasjon skal dekkes av Kunden.

 7. ANSVARSBEGRENSNING

  7.1 Ved brudd på Avtalen fra DS’ side er DS kun ansvarlig for Kundens direkte tap dersom kontraktsbruddet skyldes uaktsomhet fra DS’ side. DS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av brudd på Avtalen, herunder for skade på annet enn produktet eller tap som følge av skade på annet enn produktet. DS’ samlede ansvar for brudd på Avtalen er uansett begrenset til 15 % av salgssummen for det aktuelle produktet.
  7.2 Hvis produktet volder skade på person eller ting, og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er DS kun erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av produktansvarsloven. Andre skader er DS ikke ansvarlig for.

 8. SALGSPANT – EIENDOMSRETT

  DS har salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jf. pantelovens § 3-14 flg. Produkter overlevert Kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med DS’ eiendomsrett av Kunden og holdes adskilt fra Kundens produktlager.

 9. RETUR. UAVHENTEDE PRODUKTER

  9.1 Kunden kan etter forutgående avtale med DS returnere produkter som er feilbestilt eller ikke ønskes likevel (ikke-defekte produkter), mot et gebyr på 20 % av salgssummen eks. mva. i tillegg til transportkostnader. Dette gjelder kun dersom produktet er uåpnet og salgbar av DS som ny.
  9.2 For uavhentede produkter eller produkter som sendes i retur til DS uten avtale, skal Kunden erstatte DS’ økonomiske tap, men minimum et beløp tilsvarende 20 % av salgssummen eks. mva. i tillegg til transportkostnader.

 10. FORCE MAJEURE

  DS er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor DS’ kontroll, herunder lokal- eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel, eller mangler eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt 10.

 11. PERSONOPPLYSNINGER

  DS har rett til å behandle personopplysninger om Kunden i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Avtalen, samt behandling av person-opplysninger som beskrevet i DS’ personvernerklæring tilgjengelig på DS’ nettside.

 12. TVISTER

  Dersom det oppstår tvist mellom partene under Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Vestfold tingrett som verneting.