Salgsbetingelser bedriftskunder

ALMINNELIGE SALGSBETINGELSER FOR DECO SYSTEMS AS

 1. AVTALEFORHOLD

  1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (“Salgsbetingelsene“) får anvendelse på alle salg av produkter fra Deco Systems AS (org.nr. 985 589 569) (“DS“) til bedriftskunder eller andre profesjonelle kunder (“Kunden“).
  1.2 Avtalen mellom DS og Kunden består av følgende (og ved innbyrdes motstrid i den angitte rekkefølge): i) særskilte vilkår avtalt skriftlig mellom DS og Kunden, ii) DS’ ordre¬bekreftelse, iii) Salgsbetingelsene, iv) DS’ eventuelle tilbud, v) Kundens skriftlige bestilling, (samlet “Avtalen“). Eventuelle salgsbetingelser fra Kunden gjelder bare når DS skriftlig har godkjent disse.

 2. PRISER

  2.1 Priser og betingelser oppgitt av DS på DS’ nettside kan endres uten forvarsel. Priser og betingelser oppgitt av DS i tilbud er bindende tre måneder fra tilbudsdato, med mindre en annen tidsfrist er spesielt nevnt i DS’ tilbud eller skriftlig avtalt mellom partene.
  2.2 Alle priser oppgis eks. mva, eks. miljøgebyrer og eventuelle avgifter, og ex works (Incoterms 2010) DS’ lager i Sandefjord.
  2.3 Alle ordre tillegges frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, leveringssted og vekt. DS belaster frakt etter transportørens gjeldende satser, med påslag til DS som nærmere angitt av DS i tilbud eller ordrebekreftelse. DS vil dessuten belaste Kunden et håndteringsgebyr på kr 50.
  2.4 DS forbeholder seg retten til å korrigere oppgitte priser dersom DS’ kostpriser endres +/- 2 % fra datoen på tilbudet eller ordrebekreftelsen (herunder for valutaendringer for produkter innkjøpt i utenlandsk valuta). Ved feilprising av vesentlig størrelse (+/- 15 %) fra DS’ side, har DS rett til å kansellere ordren uten erstatningsansvar.
  2.5 Dersom Kunden mener fakturert pris avviker fra Avtalen, skal dette meldes til DS senest åtte virkedager etter levering.

 3. FAKTURERING OG BETALING

  3.1 Som et ledd i DS’ miljøsatsing ønsker DS å sende faktura elektronisk. Kunden kan velge imellom i) faktura på e-post (PDF-vedlegg), ii) EHF (elektronisk handelsformat), iii) faktura per post (belastes med fakturagebyr på kr 50).
  3.2 Betalingsfrist angis av DS i ordrebekreftelsen. DS forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling.
  3.3 Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal Kunden betale DS gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.
  3.4 DS forbeholder seg retten til å foreta en kredittkontroll/vurdering av Kunden.

 4. PRODUKTINFORMASJON

  All informasjon som finnes på DS’ nettsider, nettsider det er linket til fra DS’ nettsider, produktmateriell, produktkataloger og liknende, kan bli endret eller justert uten særskilt varsel. DA tar forbehold om feil i informasjonen.

 5. LEVERING/RISIKOOVERGANG

  5.1 Produktet leveres ex works (Incoterms 2010) DS’ lager i Sandefjord. Fra samme tidspunkt går risikoen for produktet over på Kunden.
  5.2 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er oppgitt leveringstid DS’ beste estimat, men er ikke bindende. DS skal underrette Kunden straks det er klart at leveringstid ikke kan overholdes. DS er uansett ikke ansvarlig for
  forsinkelser som skyldes forhold DS selv ikke er herre over, herunder er DS ikke ansvarlig for forsinkelse fra DS underleverandører eller produsenter.
  5.3 Kunden skal ved mottak av produkter kontrollere at disse stemmer overens med ordrebekreftelse. Kunden skal melde eventuelt avvik til DS senest fem virkedager etter mottak.

 6. REKLAMASJON

  6.1 Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges produktet med to års reklamasjon fra levering for feil/mangler, som nærmere angitt i dette punkt 6.
  6.2 Det er en forutsetning for reklamasjonen er at produktet har blitt korrekt installert og brukt i henhold til DS’ tekniske informasjon, montasjebeskrivelse og produktets bruksområde. Informasjonen finnes på DS’ nettside eller er linket til fra DS’ nettside. Videre er det en forutsetning at produktet er limt med DS’ fabrikkframstilte spesial-lim som er beregnet på å lime produktet, og at produktet er lagret på en slik måte at produktet ikke skades. DS anbefaler minimum 24 timers innendørs lagring før montering. Kunden kan gjerne kontakte DS for produktrådgivning og gjennomgang av produktets bruksområde før de tas i bruk.
  6.3 Feil som skyldes normal slitasje eller elde er ikke feil/mangler ved produktet.
  6.4 Kunden må reklamere skriftlig på eventuelle feil/mangler senest to år etter levering. Eventuell reklamasjon til Kundens kunde skal følge DS’ reklamasjon for produktet. DS gir ikke Kundens kunde egen garanti på produktet.
  6.5 Ved rettmessige reklamasjoner begrenses DS’ ansvar til vederlagsfri reparasjon eller utskiftning av levert produktet (etter DS’ valg). Dette skal utføres så snart det er praktisk mulig for DS. Kunden skal for egen regning gjøre det mangelfulle produktet tilgjengelig for DS. Eventuelle tilkomstutgifter og utgifter til frakt og liknende i forbindelse med reklamasjon skal dekkes av Kunden.

 7. ANSVARSBEGRENSNING

  7.1 Ved brudd på Avtalen fra DS’ side er DS kun ansvarlig for Kundens direkte tap dersom kontraktsbruddet skyldes uaktsomhet fra DS’ side. DS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av brudd på Avtalen, herunder for skade på annet enn produktet eller tap som følge av skade på annet enn produktet. DS’ samlede ansvar for brudd på Avtalen er uansett begrenset til 15 % av salgssummen for det aktuelle produktet.
  7.2 Hvis produktet volder skade på person eller ting, og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er DS kun erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av produktansvarsloven. Andre skader er DS ikke ansvarlig for.

 8. SALGSPANT – EIENDOMSRETT

  DS har salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jf. pantelovens § 3-14 flg. Produkter overlevert Kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med DS’ eiendomsrett av Kunden og holdes adskilt fra Kundens produktlager.

 9. RETUR. UAVHENTEDE PRODUKTER

  9.1 Kunden kan etter forutgående avtale med DS returnere produkter som er feilbestilt eller ikke ønskes likevel (ikke-defekte produkter), mot et gebyr på 20 % av salgssummen eks. mva. i tillegg til transportkostnader. Dette gjelder kun dersom produktet er uåpnet og salgbar av DS som ny.
  9.2 For uavhentede produkter eller produkter som sendes i retur til DS uten avtale, skal Kunden erstatte DS’ økonomiske tap, men minimum et beløp tilsvarende 20 % av salgssummen eks. mva. i tillegg til transportkostnader.

 10. FORCE MAJEURE

  DS er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor DS’ kontroll, herunder lokal- eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel, eller mangler eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt 10.

 11. PERSONOPPLYSNINGER

  DS har rett til å behandle personopplysninger om Kunden i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Avtalen, samt behandling av person-opplysninger som beskrevet i DS’ personvernerklæring tilgjengelig på DS’ nettside.

 12. TVISTER

  Dersom det oppstår tvist mellom partene under Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Vestfold tingrett som verneting.